Pasta Zara site header

Tortellini e Ravioli

为了让您重新找回“手工制作”的感受,Pasta ZARA隆重推出另外两款典型意大 利传统的产品。产品有各种不同的馅料,而且一种比一种好吃......